You are here

Voorwaarden: Rechten en plichten

Pagina afdrukken

Rechten en plichten 

Op 1 februari 2005 is de wet Verkoop op Afstand in werking getreden. Deze wet is een implementatie van de Europese regelgeving en beoogt een stroomlijning van de Europese interne markt en een betere bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. 

Herroepingrecht consument

Een van de belangrijkste bepalingen in de nieuwe wet is het herroepingsrecht van de consument. Omdat de consument vooraf geen mogelijkheid heeft een goed te zien of te testen, acht de wetgever het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van zeven werkdagen te gunnen waarbinnen deze het goed zonder opgaaf van redenen kan retourneren, of in het geval van een dienst, de overeenkomst kan ontbinden. 

Het is de leverancier verboden hiervoor kosten in rekening te brengen anders dan de verzendkosten. 

De termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is, of in geval van dienstverlening, bij het sluiten van de overeenkomst. 

Als de leverancier niet heeft voldaan aan de eerder genoemde informatieplicht, dan geldt een periode van drie maanden waarbinnen de consument het goed kan retourneren. Tussentijds kan de leverancier het defect in de informatievoorziening repareren. Vanaf het moment dat de reparatie kenbaar is gemaakt aan de consument, begint de periode van zeven werkdagen weer te lopen. 

Bovenstaande geldt uitsluitend voor levering van onbedrukte artikelen. 

Voor bepaalde goederen en diensten geldt het herroepingrecht niet.

Eén van de bepalingen hierin is: goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen. 

Naast hetgeen hierboven staat vermeld, behoudt EuroGifts zich het recht voor om, indien een opdracht wordt geannuleerd waarvoor reeds voorbereidende werkzaamheden zijn verricht, (bijvoorbeeld het maken van een filmproef) de kosten te verhalen op de kopende partij. In voorkomende gevallen zal dit veelal overeenkomen met de vermelde instelkosten.

feedback